Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner)
Thêm thông tin liên hệ trong phần Tuỳ chỉnh để hoàn thiện phần này

Sản phẩm nổi bật

Vào "Tùy chỉnh" -> "Box mở rộng" để thêm box mới khu vực phải xuất hiện ở đây
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Slide hình trang chủ)
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Phần giới thiệu ngắn)
Đăng Sản phẩm để xuất hiện ở đây
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Chân trang trên)
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Logo)

© 2014 asdas.coo.me
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Chân trang)